ഗുല്‍മോഹര്‍
ഗുല്‍മോഹര്‍
ഇത് ഗുല്‍മോഹര്‍ - 
വാടി വീണ രക്തപുഷ്പം
അറിയുനീ പ്രണയിനീ 
ഇതെന്‍റെ  ഹൃദയമാണു.....
                                           - നിധി -

No comments:

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ കുറിക്കുക.....